ОБУКА ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ: УЧЕСТВО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ ПРЕКУ ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Во организација на АЦТ! беше одржана уште една обука наменета за економските оператори во рамките на проектот за постојана едукација во делокругот на јавните набавки.

Претставниците на економските оператори и на оваа практична обука преку тест-сценарија имаа прилика непосредно и со асистенција на предавачите од Бирото за јавни набавки да се запознаат со концептот на е-набавки и со основните карактеристики на Електронскиот систем за јавни набавки. На оваа обука беше претставен целокупниот процес на учество на задолжителните е-јавни набавки, и тоа: креирање на кориснички профили и запознавање со функционалностите на профилот на ЕСЈН на економските оператори; пребарување и преземање на тендерски документации и поставување на прашања пред јавно отворање; поднесување на понуда и дискусија во однос на поефикасна подготовка и поднесувае на понуди преку ЕСЈН; тест-сценарио за различни видови на е-набавки; користење на дигитални сертификати; електронска аукција и концепт на поднесување на конечна цена; концепт и видови на е-акуции, како и претставување на последните новини и подобрувања на ЕСЈН.

На обуката, покрај другото, имаше богати дискусии, прашања и одговори, како и размена на искуства помеѓу учесниците и обучувачите, а беа споделени и препораки и искуства од добрата пракса за користење на ЕСЈН за економските оператори.

Ценејќи дека интерактивниот пристап и непосредноста се најделотворни концепти за еднодневни обуки, а со цел знаењата и вештините кои се стекнуваат на обуките да им бидат од корист на учесниците во нивното понатамошно работење и пракса, тимот на АЦТ! продолжува со организирање на обуки за економските оператори.

Developed By: