ОДРЖАНО СОВЕТУВАЊЕ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

На 27.01.2017 год. во организација на АЦТ! ДОО Скопје беше одржано практично советување на тема „Правилна примена на одредбите од Законот за работните односи: годишни одмори и неплатени отсуства, договор за вработување и престанок на работниот однос, обврска за информирање и консултирање на вработените и други актуелни прашања“ во конференциската сала на хотел Елит плаза.

Советување претставуваше спој на нормативните аспекти и судската пракса во врска со примена на Законот за работните односи, особено за оние одредби за кои сметаме дека предизвикуваат бројни дилеми и неунифицирана примена во пракса. Предавачи на ова советување беа докажани експерти во областа на трудовото право, и тоа: Стојан Трајанов, поранешен државен советник за труд со богато нормативно искуство во областа на работните односи и трудовото законодавство и автор на најновиот „Коментар на Законот за работните односи“ и д-р Зоран Михајлоски, адвокат, поранешен судија на Апелационен суд - Скопје и вонреден професор по трудово право на Американ колеџ – Скопје.

На ова советување кое претставуваше комбинација на нормативата и праксата се даде одговор на повеќе прашања, а не изостанаа и интерактивните дискусии. Во фокус на советувањето беше: • стекнувањето на правото и начинот на искористување на деновите од годишниот одмор • можноста за компензација не неискористените денови од годишниот одмор  • правото и обврската за дополнителни денови на годишен одмор за одредени категории на вработени • разликите меѓу различните договори за вработување • склучување на анекси на договори и понуда на нов променет договор  • спецификите кај секој основ за престанок на договорот за вработување • обврските на работодавачот и текот на постапката за престанок на работниот однос од деловни причини • примена на обврската за информирање и консултирање на вработените со споделување на конкретни примери и обрасци на акти кои се користат во оваа постапка • роковите и другите процедурални прашања поврзани со поведување на судска постапка за вознемирување на работното место и претставка до Комисијата за заштита од дискриминација.

Developed By: