ОДРЖАНА ОБУКА ЗА НАЧИНИТЕ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАВНИ НАБАВКИ НАМЕНЕТА ЗА ДОГОВОРНИТЕ ОРГАНИ

На 30.05.2017 год. во организација на АЦТ! ДОО Скопје беше одржана практична обука посветена на правилното спроведување на е-јавните набавки наменета за договорните органи.

Целта на серијата практични обуки од областа на е-набавките е на учесниците да им ги презентира сите аспекти кои произлегуваат од задолжителноста во примената на е-набавки во 2017 година, при што е предвидено најмалку 50% од постапките за јавни набавки да се спроведуваат со електронски средства, односно преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН). Токму затоа на оваа специјализирана и практична обука за претставниците на договорните органи го поканивме експертот за е-набавки во Република Македонија, Горан Давидовски, кој благодарение на своето долгогодишно практично искуство во оваа област, им ги презентираше на учесниците техничките и нормативните аспекти на е-набавките, а со цел учесниците да добијат правилни насоки и нивна лична подготовка за спроведување на задолжителните е-набавки преку ЕСЈН.

Обуката се одржа во исклучително интерактивна атмосфера благодарение на многуте интерактивни вежби и примери кои ги работеше предавачот заедно со учесниците.

Developed By: