ОДРЖАНО СОВЕТУВАЊЕ ЗА ДИСЦИПЛИНСКА И МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

На 23.01.2019 год. АЦТ! ДОО Скопје одржа советување на тема Постапка за утврдување на дисциплинска и материјална одговорност на административните службеници и најчести пропусти на првостепените органи при водење на постапката“.

Целта на советувањето беше учесниците да се запознаат со текот на постапката, како и на што да внимаваат при спроведување на истата со цел да се избегнат пропусти при водење на постапката за дисциплинска и материјална одговорност на административните службеници.

На советувањето во фокус на интерес беа:

  • Тек на постапка за утврдување на дисциплинска неуредност;
  • Постапка за утврдување на дисциплински престап;
  • Материјална одговорност на административните службеници;
  • Најчести пропусти на првостепените органи при спроведување на постапка за утврдување одговорност на административните службеници за сторена дисциплински неуредност, дисциплински престап и материјална одговорност и
  • Други прашања кои се од интерес на учесници и кои се однесуваат на законите за вработени во јавниот сектор и административни службеници.

Методологијата врз основа на која се реализираше ова советувањето е интерактивен и практичен пристап со компетентни предавачи, експерти со долгогодишно искуство во областа на управување со човечки ресурси и воопшто - реформа на јавната администрација, и тоа:

  • Миланчо Успрцов, генерален секретар на Агенција за администрација и
  • Димитар Каранфиловски, државен советник за правни работи во Агенција за администрација

 

Developed By: