Обуки за циркуларна економија и „зелен“ концепт на производство

Ве покануваме да учествувате на бесплатната обука (составена од две тематски целини) за преработувачката индустрија на теми:

„ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА ВО ПРЕРАБОТУВАЧКАТА ИНДУСТРИЈА – максимално искористување на природните ресурси и минимизирање на отпадот“ 

и

„EФЕКТИТЕ ОД „ЗАЗЕЛЕНУВАЊЕ“ НА ПРЕРАБОТУВАЧКАТА ИНДУСТРИЈА – преку чисто и ефикасно производство до одржлив економски развој и економски раст“

Датум: 12.11.2019 (вторник) и 14.11.2019 (четврток)

Време: 10:00 – 15:00 часот

Место: конференциска сала, хотел Квинс (ТЦ Зебра), Скопје

 

*Обуките се дел од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019, финансирана од Министерство за економија


За кого се наменети обуките?

Обуките се наменети за претставници на компании од преработувачката индустрија, но и за претставници на други индустрии заинтересирани да се запознаат со зелениот концепт на производство и циркуларната економија како едни од инструментите за одржлив економски раст и развој.

Зошто да се учествува на обуките?

Во истражувањата на Државниот завод за статистика, како и во Индустриската стратегија 2018-2027, како ограничувачки фактори за зголемување на обемот на производство, односно развој и раст на преработувачката индустрија се посочуваат: недостиг на квалификувани човечки ресурси, недоволна домашна побарувачка, неизвесно опкружување и финансиски проблеми.

Циркуларната економија и зелената индустрија преку своите главни карактеристики нудат квалитетни и одржливи решенија за поттикнување на процесот на подобрување на перформансите на преработувачката индустрија. Во последната декада на светско ниво зелените бизниси се во пораст и се една од најбрзо растечките индустрии во светот. Анализите на Светскиот економски форум се дека со воведување на концептот на циркуларна економија профитите ќе се зголемат за третина, ќе се заштеди на материјали со што ќе се оствари економска добивка, а преминот кон иновативно користење на производи, преработка и рециклирање ќе доведе до значителен пораст на создавање работни места.

Запознавањето со зелената индустрија, зелената преработувачка и циркуларната економија овозможува претставниците на преработувачката индустрија да се запознаат со новите технологии, пазарни трендови, потреби на потрошувачите, начините за искористување и развивање на сопствените компетенции, ресурси и знаења. Преку континуираното учење за кое придонесува и оваа обука, се поддржува т.н. конкурентска кондиција на претпријатијата, што несомнено ќе се одрази позитивно врз перформансите на претпријатијата.

Кои се конкретните теми на обуките?

 • Концепт на циркуларна економија            
 • Дефинирање на циркуларанта економија (разлики меѓу линеарна и циркуларна економија, перспективи на циркуларната економија (пазарен потенцијал, креирање на работни места, заштеда на ресурси и ЕУ политики за циркуларна економија)
 • Предизивици на национално ниво - клучни области на циркуларната економија
 • Циркуларна економија на ниво на претпријатие
 • Стратегија на ниво на претпријатие - можни интервенции и промени во бизнис моделот со примери на светски рамки
 • Практична примена на циркуларна економија - идентификување на области за иновација, проценка на инвестициите – ресурсите, изработка на бизнис модел – план и идентификување на извори на средства за финансирање
 • Инвестирање во зелена и циркуларна економија
 • Изработка на бизнис и/или акциски план за зазелнување на деловниот потфат и искористување на циркуларната економија – практична вежба (идентификување на области за иновација, проценка на инвестициите – ресурсите, изработка на бизнис модел – план и идентификување на извори на средства за финансирање на бизнис моделот)
 • Соработка со други бизниси, креатори на политики и други засегнати страни
 • Запознавање со расположливи инструменти за поддршка на концептот на зелена индустрија и циркуларна економија (национални и регионални инструменти за финансирање, финансиски инструменти на ЕУ и нефинансиски инструменти на ЕУ)
 • Зелен концепт на производство
 • Дефинирање на одржлив развој: циркуларна економија, ЕУ политики за зелен концепт на производство,
 • Околината и производството важни концепти: одржливо производство, чисти технологии, „зелени производи”, бенефити за бизнис заедницата
 • Производство и алатки
 • Зелениот концепт на производство како фактор за економски раст и развој
 • Важноста на зеленото производство низ призма на практични примери и иницијативи од значајни креатори на зелени политики во светот (ЕУ, САД, Јапонија, Кина, Индија, итн.) и производители
 • Најпознати алатки за примена на принципите на зелениот концепт во производството.

Кои се предавачи на советувањето?

 • Д-р Александар Дединец, научен соработник во Истражувачки центар за енергија и одржлив развој, Македонска академија на науките и уметностите
 • Д-р Ристо Иванов, сертифициран консултант за менаџмент и професионален проектен менаџер
 • Дарко Јаневски, правен консултант, експерт за јавни набавки и проектен менаџмент во Друштво за консултантски услуги АЦТ! ДОО Скопје

Што добиваат учесниците?

 • стекнување или надградување на знаењата и вештини за ефектите од „зазеленување“ на преработувачката индустрија, предностите и потенцијалите на циркуларна економија,
 • практично корисни материјали,
 • кафе, освежителни пијалоци и ручек,
 • сертификат за учество.

Како да се пријавите за учество?

Бројот на учесници е ограничен, поради што ги охрабруваме заинтересираните учесници што поскоро да испратат пријава со цел да обезбедат учество. Пријавувањето е задолжително. Oд еден правен субјект може да се пријават повеќе учесници.

Пријавувањето за учество на советувањето се врши најдоцна до 11.11.2019 год. (понеделник) на телефон 02/3224-131 или на е-пошта: obuki@act.com.mk

При пријавувањето, Ве молиме, наведете го името, презимето, адресата за е-пошта и телефон за контакт на учесникот/-чката, називот и адресата на правниот субјект. Учеството на обуките е бесплатно.


Developed By: