Серија на едукативни настани организирани од АЦТ! во 2021 година

Тимот на АЦТ! ДОО Скопје во текот на 2021 година успеа да организира повеќе од 25 едукативни настани. Мерките за претпазливост и превенција од КОВИД-19 не претставуваа пречка во заложбите на АЦТ да понуди разновидна едукативна содржина и да остане препознатлив партнер во професионалната едукација.  И оваа, како и претходната година, он-лајн формата беше најсоодветен начин да останеме на располагање на своите клиенти, меѓутоа согласно протоколите за мерки и препораки за заштита од КОВИД-19, АЦТ! успеа да организира и неколку едукативни настани со физичко присуство.


Благодарение на бројните соработници – експерти од различни области во 2021 година АЦТ! реализираше едукативни настани на актуелни теми од повеќе области. Повеќе од 1.000 учесници ги продлабочија своите знаења на повеќе теми, меѓу кои:


- Креирање на правните прописи и транспонирање на законодавството на ЕУ во националното законодавство

- Стандард за општествено одговорно работење СА8000

- Надомест на штета во работните односи и упис на вистински сопственици

- Специфични ситуации и предизвици во јавните набавки со кои се соочуваат договорните органи и економските оператори

- Насоки за примена и усогласување со новата регулатива од област на заштита на личните податоци  

- Градежна парцела - начин и услови на користење и очекувана вредност на земјиштето

- ISO 20000-1 за управување со животниот циклус на ИТ системи

- Новите трендови во безбедност на храна произлезени од GFSI стандардите (FSSC v5.1, IFS v7, BRCGS v8)

- Е-пазар и набавки од мала вредност

- Граѓански спорови кои произлегуваат од реализација на договорите со посебен осврт на договори за градење и соинвеститорство и други.


Во согласност со актуелностите во правната регулатива, интересите на учесниците и практичниот аспект на секој едукативен настан како најпрепознатливи обележја на едукативните настани, тимот на АЦТ! продолжува и во новата 2022 година внимателно да ги селектира темите кои ќе бидат во фокус на идните едукативни настани, како и содржините за кои е потребна компетентна експертска анализа надевајќи се дека и во новата 2022 година ќе даде значаен придонес во професионалната едукација.

Developed By: