АЦТ! е македонско консултантско друштво основано во мај 2008 година. Го сочинуваат поединци со големо искуство стекнато со работење во различни области и со бројни донаторски институции. Активностите на АЦТ! се насочени кон поддршка на развојот на јавниот и приватниот сектор во Република Македонија и регионот, преку давање на консултантски услуги во областа на правото и управувањето со проекти. Ние сме тим кој е посветен на испорака на резултати со висок квалитет, добиени преку крајно професионален процес и однос кон клиентите, чии потреби се внимателно оценети и соодветно задоволени.


Партнери

image
Гоце Адамчески

g.adamceski@act.com.mk

Гоце адамчески е со-основач, управител и консултант во Друштвото за консултантски услуги АЦТ! ДОО Скопје. Дипломиран на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (1995-2000), а магистриран на Атинскиот државен универзитет во областа Европски студии (2001). Во своето речиси 15 годишно работно искуство има работено како независен правен консултант и соработник во Секторот за европски интеграции при Владата на Република Македонија, како и на голем број проекти на ЕУ, УНДП, УСАИД, ГТЗ и други меѓународни институции и невладини организации. Во последните 7 години неговата работа е главно фокусирана на правни и советодавни услуги во приватниот сектор. Неговата специјалност се движи од регулаторните реформи, преку усогласувањето на законодавството до корпоративните и деловни прашања поврзани со инвестирање и водење бизнис во Република Македонија. Негова суб-специјалност се прашањата поврзани со правната рамка при инвестирањето во Република Македонија. Има работено со врвни менаџери и компании од Грција, Република Ирска, Франција, Австрија и Руската Федерација, а бил ангажиран и како краткорочен експерт на ЕУ проекти во Албанија и Украина. Авторски учествувал во изготвувањето во неколку документи кои биле основ за преземање на коренити реформи во македонскиот правен систем како што се: Националната програма за усогласување на законодавството, извештајот кој послужи како основ за процесот на регулаторна гилотина и оценка на влијанието на правните акти, компаративната студија за функционирањето на Агенцијата за странски директни инвестиции од аспект на промоција на извозот и други. Има одлично познавање и практично искуство во областите слободна трговија и надзор на пазарот, со посебен нагласок на работата на одделни инспекциски служби.

image
Дарко Јаневски

d.janevski@act.com.mk

Дарко Јаневски е со-основач и правен / проектен консултант во Друштвото за консултантски услуги АЦТ! доо Скопје. Дипломиран на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ Скопје (1996-2000), тој во моментов го подготвува неговиот магистерски труд во областа на деловното право на ЕУ. Во текот на неговата 15-годишна професионална кариера има обезбедувано правни и аналитички услуги, управувано со проекти и одржано бројни обуки. Неговиот најдолготраен работен ангажман е поврзан со Проектот за е-Влада, финансиран од УСАИД (2004-2011), во текот на кој ги даваше следните услуги: анализа на постоечкото национално законодавство, драфтирање на различни правни акти за државните институции и договори со компании; подготовка, спроведување и евалуација на тендери; управување со проектите и електронските системи за е-Влада и спроведување на обуки од областа на: е-набавки, е-потписи, е-Влада, итн. Клучни квалификации: анализа и составување на правни акти, учество во проекти насочени кон реформи на јавната администрација и одржување на обуки. Тој е вклучен како главен експерт или член во бројни работни групи формирани да драфтираат различни прописи, најчесто поврзани со транспонирањето на ЕУ законодавство. Има одржано преку стотина обуки и предавања на различни целни групи (државни службеници, претставници на деловна заедница, студенти и активисти на НВО). Тој има управувано со неколку проекти или проектни компоненти и бил претседател на две невладини организации. Преку бројни краткорочни и долгорочни ангажмани на проекти финансирани од разни странски донатори (УСАИД, ЕУ, ИФЦ ГИЗ и др.) има стекнато експертиза во следните сектори: јавни набавки (сертифициран обучувач), законодавство за државните службеници и административните постапки, е-Влада и е-трговија, заштита на личните податоци, обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност и интелектуална сопственост (овластен застапник за индустриска сопственост)

image
Хекуран Реџепи

h.rexepi@praksis.mk

Хекуран Реџепи е едитор на www.praksis.mk

image
Јелена Цветковиќ

j.cvetkovic@act.com.mk

Јелена Цветковиќ е координатор на проект – специјалист за обуки во Друштвото за консултантски услуги АЦТ! ДОО Скопје. Дипломирала на Филозофскиот факултет – Институт за историја (2007-2011) при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје и е дипломиран историчар - истражувач, а во тек ѝ се постдипломските студии на Институт за историја, насока Историја на новиот век. Во текот на своето образование била активен член на училишни и студентски здруженија и посетувала обуки, семинари и конференции во разни области од нејзин професионален интерес. Во два мандати била потпретседател на македонската секција ISHA Skopje на Меѓународното здружение на студенти по историја (International Students of History Association – ISHA). Има работно искуство стекнато во Соединетите Американски Држави, Република Србија и Република Македонија и тоа од област на хотелиерство, општа и сметководствена администрација, книгоиздавателство и менаџирање на настани. Денес работи во АЦТ! ДОО Скопје како координатор на проект – специјалист за обуки и нејзиниот фокус на интерес се актуелни теми од македонското законодавство, организирање на едукативни обуки и/или советувања, книгоиздавателство, итн. и е хонорарно ангажиран соработник на International Security Academy – Israel и Интернационална академија за обезбедување – Македонија.

image
Дејан Спасиќ

d.spasic@act.com.mk

Дејан Спасиќ е вработен во Друштвото за консултантски услуги АЦТ! ДОО Скопје како административен службеник, задолжен за административните, сметководствените и финансиските работи, комуникација со државните институции, како и за разгледување на областите за кои АЦТ! има експертиза и можностите за воспоставување на соработка и проширување на експертизата.

image
Стојанче Младеновски

s.mladenovski@praksis.mk

Стојанче Младеновски е проектен менаџер

image
Даниел Кацарски

d.kacarski@praksis.mk

Даниел Кацарски е менаџер за продажба

image
Моника Андонова

m.andonova@praksis.mk

Моника Андонова е редактор на www.praksis.mk

image
Маја Зенковиќ

m.zenkovik@praksis.mk

Маја Зенковиќ е координатор на правен тим

Developed By: